Finansiering

Det finns en mängd olika finansieringsmöjligheter för omställning till cirkulär ekonomi, både i Sverige och från EU. De riktar sig till en rad olika verksamheter: näringsliv, forskare och innovatörer men även kommuner och regioner.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en statlig myndighet med uppgift att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet, samt genomföra delar av den europeiska sammanhållningspolitiken. De erbjuder kunskap, nätverk och finansiering i olika former. Det handlar om EU-medel, nationella stöd eller företagsstöd

Sök finansiering - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Finansieringsform: Bidrag i huvudsak, finansiellt stöd erbjuds i form av utlysningar.

Delfinansiering: Krävs normalt.

Målgrupper: I huvudsak SME (små/medelstora) företag, ibland även för offentlig sektor.

För enskilda företag alternativt samverkan: Möjlig finansiering för enskilda företag men ofta krävs samverkan.

Projektformer:
1. Ibland sedvanliga projektansökningar och -genomföranden.
2. Ibland stegvisa ansökningar i form av pilotprojekt, därpå (vid godkänt pilotprojekt) ny ansökan och tilldelning och ibland i ett tredje steg större tilldelning (efter godkännande).

Mistra

Mistra är en stiftelse för miljöstrategisk forskning som stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling. Målet med Mistras investeringar är att investera i strategisk forskning som driver på omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle samt stärker Sveriges konkurrenskraft och därigenom stärka svensk konkurrenskraft och lösa viktiga miljöproblem.

Mistra (mistra.org)

Finansieringsform: Projektstöd, Avtalstid vanligen 4 år och program kan beviljas efter en utvärdering för en andra period.

Delfinansiering: Ja, även egen investering är fördelaktig

Målgrupper: Enskilda forskare och även ett flertal stora och små företag och organisationer. (ej privatperson eller enskild firma)

För enskilda företag alt. samverkan: Mistra finansierar ett tjugotal stora forskningssatsningar. Avtalstiden är vanligen fyra år men flertalet program beviljas efter en utvärdering en andra period. Det betyder att de flesta Mistra-satsningar har åtta år på sig att nå resultat.

Projektformer: Mistra har en särskild process för att ta fram och utveckla nya forskningssatsningar.

Kravet är att nya forskningsprogram och andra investeringar ska komma till nytta och bidra till arbetet med hållbar utveckling.

Att investeringarna ska leda till praktisk miljönytta skiljer Mistra från många andra forskningsfinansiärer.

Vinnova

Vinnova är en statlig myndighet med uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt.

Sök finansiering från Vinnova (vinnova.se)

Finansieringsform: Bidrag i huvudsak.

Delfinansiering: Krävs normalt, inte alltid.

Målgrupper: I huvudsak SME (små/medelstora) företag. Ibland utlysning mot forskningsinstitut. Finansierar forsknings- och innovationsprojekt som kan göra nytta i samhället.

För enskilda företag alternativt samverkan: Normalt möjligt för enskilda företag, ibland krävs samverkan (Vinnova ger bara finansiering till organisationer och vill ofta att flera parter samarbetar i projektet).

Projektformer:
1. Ibland sedvanliga projektansökningar och -genomföranden.
2. Ibland stegvisa ansökningar i form av pilotprojekt, därpå (vid godkänt pilotprojekt) ny ansökan och tilldelning och ibland i ett tredje steg större tilldelning (efter godkännande).

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Verksamhetsområden i fokus är miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Söka finansiering (formas.se)

Finansieringsform: Projektstöd. I huvudsak, finansiellt stöd erbjuds i form av utlysningar.

Delfinansiering: En dryg tredjedel av medlen fördelas genom insatser som syftar till att stödja forskarinitierade projekt, det vill säga forskningsbehov som forskare identifierar som särskilt angelägna.

Två tredjedelar av medlen fördelas genom olika program och utlysningar som är tematiskt inriktade.

Målgrupper: Universitet, högskolor, forskningsinstitut och deras forskare är den största målgruppen för utlysningarna - även andra kan söka finansiering hos Formas – till exempel intresseorganisationer, företag (utom enskilda firmor), föreningar, kommuner och landsting samt andra statliga myndigheter.

För enskilda företag alt. samverkan: Se ovan under rubriken målgruppen.
Projektformer: En dryg tredjedel av medlen fördelas genom insatser som syftar till att stödja forskarinitierade projekt, det vill säga forskningsbehov som forskare identifierar som särskilt angelägna.

Två tredjedelar av medlen fördelas genom olika program och utlysningar som är tematiskt inriktade.

EU

Financing the circular economy | European Circular Economy Stakeholder Platform (europa.eu)

På denna sida hittar du information om och länkar till flera olika finansieringsprogram på EU-nivå samt Europeiska Investeringsbankens finansierings- och rådgivningsverksamhet. Ett par exempel är:

Horizon Europe – det största forsknings- och innovationsprogrammet någonsin inom EU. Vinnova erbjuder hjälp och guidning för er som vill samarbeta inom Horisont Europa.

Horisont Europa (vinnova.se)

European Investment Fund – stödjer mikro-, små- och medelstora företag genom att arbeta med ett antal fonder, banker och finansieringsinstitutioner inom Europa.

European Investment Bank

Advisory Hub (eib.org)

Driver bland annat “The Circular City Centre” som är ett kompetens- och resurscentrum inom den Europeiska Investeringsbanken som erbjuder stöd till Europeiska städer i omställningsarbetet.

European Investment Bank | European Circular Economy Stakeholder Platform (europa.eu)

Gröna lån

Fråga din långivare (kreditgivare?) ifall de ger ut så kallade Gröna lån. Så benämns ofta lån som går till utveckling av verksamheter som uppfyller EU-taxonomins kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. De följer ofta med mer fördelaktiga villkor.

En taxonomi för hållbara investeringar (regeringen.se)

Exempel:

”Gröna lån - ett viktigt verktyg för kommunsektorns klimatarbete” (skr.se)