Hantering av personuppgifter

Här ger vi information till dig som berörs av Delegationen för cirkulärs ekonomis (Delegationen) personuppgiftsbehandling med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Informationen rör publicering av personuppgifter på webbplatsen delegationcirkularekonomi.se.

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en fysisk person – direkt eller indirekt.

När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i GDPR. Delegationen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in.

Rättsliga grunder i GDPR

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste behandlingen ske med stöd av någon av de rättsliga grunder som framgår av GDPR. Den personuppgiftsbehandling som Delegationen utför inom ramen för vår verksamhet är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Vi får med andra ord behandla personuppgifter när det är nödvändigt för att arbeta effektivt med exempelvis specifika regeringsuppdrag.

De personuppgifter som vi publicerar på webbplatsen är namn, befattning och organisationstillhörighet för ledamöterna i referensgrupperna samt i expertgrupperna. För expertgruppernas ordförande publiceras även kontaktuppgifter till och bild av dessa.

Ändamålet med webbpubliceringen är att informera om Delegationens verksamhet och personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna arbeta effektivt med de regeringsuppdrag som Delegationen har fått. Vi använder bara personuppgifter för det ändamål som vi samlar in dem för och bara så länge som det är nödvändigt för ändamålet.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Delegationen av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som huvudregel är allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter omfattas av sekretess och lämnas därför inte ut.

Vilka rättigheter har du enligt GDPR?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen.
Du har rätt att begära rättelse av personuppgifterna.
Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud på

dataskyddsombud@naturvardsverket.se

Personuppgiftsansvarig: Delegationen för cirkulär ekonomi, Box 32, 201 20 Malmö

E-post: samordningdelcirkek@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 00

Organisationsnummer: 202100–3831

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen